top of page

Ochrana osobných údajov GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES

/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu https://www.architektmedas.com /

Od 01.05.2021, vrátane, sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 01.05.2021.

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu identitu, či už fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu. Je to napr. identifikácia Vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na tejto stránke: registračný formulár a kontaktný formulár. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, vek, telefónne číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

Kto je prevádzkovateľom? 

Prevádzkovateľom sa rozumie občianske združenie Ing.Arch.Markéta Meďašová, so sídlom Vrátna 7, 040 01 Košice, IČO: 46140280, teda fyzická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie. 

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke: www.architektmedas.com

Kto sa rozumie dotknutou osobou? 

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom. 

Čo je to poučenie dotknutej osoby? 

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. 

 

Čo to je spracúvanie osobných údajov? 

Podľa zákona pod spracúvaním osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je potrebné si uvedomiť, že len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť naše služby a produkty našej, o ktoré máte záujem. 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel: 

  • Newsletter

 

Aké osobné údaje sú zbierané? 

  • emailová adresa 

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú spracovávané v prostredníctvom internetovej služby Smartemailing, ktorá je využívaná na správu Newslettera. 

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti. 

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia. 

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia. 

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané? 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní Váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. 

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Táto webová stránka je vybavená zabezpečeným protokolom https:// a tiež využívame kontrolu bezpečnosti vírusov a antivírové programy. 

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke a cloudové úložisko. 

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke súbory cookies, v prípade udelenia Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. 

Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely: 

  • responzívnosť

  • možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu, 

  • identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies. 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu s jednotlivými členmi. 

Použitie nástrojov analytických služieb tretích strán. 

Na stránke www.tanecnascena.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke. 

Vaše práva 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Ing.Arch.Markéta Meďašová  

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností. V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon. 

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí služby, resp. ukončení kurzu, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých údajov, si môžete uplatniť cez kontaktný formulár na našej webovej stránke. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas môžete kontaktný formulár na našej stránke. 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie. 

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. 

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 

18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov). Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup? Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť sami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Sú to nasledujúci poskytovatelia: 

  • sprostredkovateľ (osoba zabezpečujúca webovú stránku) 

  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a poisťovne ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti 

  • účtovník, ktorý spracúva účtovníctvo našej spoločnosti a teda za účelom spracovania účtovníctva prichádza do styku s fakturačnými údajmi zákazníka. 

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 1.5.2021. 

bottom of page